ElPredicador
 En Desmotivaciones desde:
10.04.2011

 Última sesión:

 Votos recibidos:
bueno 168 | malo 367
La razón de baneo:
insultos


puntos -4 | votos: 8
OAOKADOKDAADDASG - ADSPKFPALAFANOSOEEEEEEMIPLANANSADKSLAKDAPKDPASF:OOOODASDASFO
puntos 2 | votos: 10
JAJAJAJAJAJAJAJA - JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAKORNJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
puntos -7 | votos: 11
Pash! -
puntos -10 | votos: 20
El Reggaeton Mola -
puntos 5 | votos: 17
Slipknot - Lo mejor del Black Metal

puntos -16 | votos: 24
ááKíííNèè rèááL Gííííííííí - ááúúúúúú
lós lóbós
(tèngáán cúúííídáádó)
(tèngáán cúúííídáádó)

bááby ráástáá “èl lóbó”:

nó sè qúúé
pór èstáá zónáá èstáán búúscáándó (nósótrós sè ló
áádvèrtííímós)
nó sáábèn bíííèn (nó sáábèn bíííèn)
qúúè sááldráán lós lóbós ááúúlláándó (dííímè
èmè y sè lós dííígó)
tííírènsè (hááháá)
sèntíííráán cómó dèsháácèn
y sáábèn bíííèn
cón láás ráátáás áárrèglós nó sè háácènnó qúúèrèmós áárrèglós cón náádíííè
yáá tú sáábès láás règláás èn láá cáállè
tèn cúúííídááó qúúè nó tè rèsbáálès
ó sèntííírás èl fúúll dè lós mètáálès
sííí tú crèès qúúè èstó ès júúègó
èn láá cááráá sèntííírás èl fúúègó
cón èstó ááqúúí sííí qúúè nó hááy míííèdó
ó sèntíííráán

kèndó káápónííí “thè dèmón”:

èmè
tú sáábès qúúè yó sóy èl fáávórííító

èl dèmóníííó dè láá tíííntáá
láá ííímáágèn dèl èspèjó qúúè nó tè pááráá dè
háábláár
láá qúúè tè dííícè ááhóráá tíííènès qúúè
gúúèrrèáár
thè dèmón óf thè tèrrííítóry
cón úún cáálvó pèííínè clèáár
nó píííènsó áázííícááláár áá mííí mè
tíííènèn qúúè máátáár
tíííráándó èl ñáákáá túú báájáá pórqúúè
cúúáándó áábríííèrón
y mè díííèrón sè qúúèdáárón èn láá láátáá
áápláúúdáánlè áál cháárró qúúè nó èntíííèndè
qúúè cón r ó fn
vóy áá máándáár fúúègó dè cáárró áá cáárró
sè fúúèrón pór rètrètè y nó mè áásègúúráárón mè
tíííráárón áál gáárètè
áádèntró dèl èscúúchó úún vííínó y váán cómó
síííètè
y mètè èl cáábáálló sííín jííínètè lè máándó úún
fúúlètè
páá’l bááúúl qúúè lès pègúúè láá cááráá dèl
bónètè
ááúúúúúúúú!

gríííngó “èl lóbó”:

sáácáálè láá cáápáá áá vèr qúúíííèn áándáá
tíííráándómè
trááííígáán lós pèííínès qúúè lós lóbós áándáán
cáázáándótè
áándáán rócáándó pór èl cáár dèspúúès vèláándótè
y dè sègúúró qúúè túú cááráá nó láá váán áá vèr

jómáár “èl cáábáálló nègró”:

lós tíííèmpós háán cáámbíííáádó
háán súúbííídó tó’ háástáá lós óctáávó
y èstós cáábrónès dè súús ègós sè háán hèchó
èscláávós
sè crèèn sè crèèn qúúè tíííènèn áál díííáábló
áágáárrááó’ pór ráábó
y yó cáállááó’ èl dííínèró dè cáállè èn
múúsííícáá ló láávó
róncáán dè córtáá y dè ríííflè pèró núúncáá
áábrèn èl cláávó
dííílè máágó qúúè tènèmós úún èmè cón mórè èn èl
cláávó
mè báájó y lós áácáábó gúúáárdènsèn èn lós
èstááblós
qúúè yáá èstáámós súúèltós y sègúúííímós
cóntáándó cháávós
y dáámè úún brèáákèr páá’ túúmbáárlè láá
móvíííè áá èstós fááckèr
láá ííísláá dè lós lóbós páá’ thè mónèy máákèr
sííí tè báájáán èl dèó tè áárrááncáámós háástáá
lós bráássíííèr
lèyèndáá cómó úúndèrtáákèr síííèmprè cáárgó láá
fáácè táákèr
y sííígó ííínvíííctó gúúèrrèáár cón nósótrós ès
múúy dííístíííntó
èl sèntííímíííèntó dè máátáár lós cáácós pór
ííínstíííntó
láás mónjáás cáállèjónès qúúè páárècèn
láábèríííntós
nósótrós èstáámós dúúrós (júúmbó èllós ló háán
vííístó!)

bááby ráástáá “èl lóbó”:

nó qúúèrèmós áárrèglós cón náádíííè
yáá tú sáábès láás règláás èn láá cáállè
tèn cúúííídááó qúúè nó tè rèsbáálès
ó sèntííírás èl fúúll dè lós mètáálès

gríííngó “èl lóbó”:

sáácáálè láá cáápáá áá vèr qúúíííèn áándáá
tíííráándómè
trááííígáán lós pèííínès qúúè lós lóbós áándáán
cáázáándótè
áándáán rócáándó pór èl cáár dèspúúès vèláándótè
y dè sègúúró qúúè túú cááráá nó láá váán áá vèr

ñèjó “èl bróky”:

síííèn-síííèn-síííèn síííèntó úúnáá bócáá
qúúè mè dííícè nó tè dèsènfóqúúès
ó qúúè tè dèjès páá’ llèváár èsó láás pónè áál
blóqúúè
èn vèrdáád qúúè sííí qúúè hááy pónèrlós lós
pónèmós fúúckèr
y dè úúnáá vèz háácèr úúnáá páárèd páá’ qúúè
cón èlláá chóqúúèn
ècháánmè brómáás mááldííícíííónès tó’ ló qúúè
túú qúúíííèráás
y sííí qúúíííèrès tè prèstó èl líííghtèr páá’
qúúè prèndáás láá cááldèráá
qúúè èl díííáá qúúè mè qúúèdè sííín vóz vóy áá
mètèr lós fóndós
dè drógáá pór cááblè páá’ qúúè mííí cúúèrpó
táámbíííèn múúèráá
yó sóy láá fáámáá pèró mè dííí dè cúúèntáá qúúè
síííèmprè hááy úún láámbè bíííchó
qúúè dè frèntè tè vè y tè ló máámáán
pèró cúúáándó dáás láá èspááldáá tè qúúíííèrèn
máátáár
ló qúúè páásáá ès qúúè cón ló qúúè áándáá ès
cón pííístóláá dè bááláás dè sáálváá
prúúèbáá dè èspèráár y tè táárdáás
nó tè víííváás láá móvíííè qúúè èn láá
dííímènsíííáánáá túú dáás láás náálgáás
y cójèló cón cáálmáá qúúè yó crèó èn èl cáármáá
máátáándólós cón míííl áármáás háácíííèndó cón
páápáá èn èl áálmáá

gríííngó “èl lóbó”:

sáácáálè láá cáápáá áá vèr qúúíííèn áándáá
tíííráándómè
trááííígáán lós pèííínès qúúè lós lóbós áándáán
cáázáándótè
áándáán rócáándó pór èl cáár dèspúúès vèláándótè
y dè sègúúró qúúè túú cááráá nó láá váán áá vèr

bááby ráástáá “èl lóbó”:

nó qúúèrèmós áárrèglós cón náádíííè (túú tè
sáábès mííí nómbrè yáá)
yáá tú sáábès láás règláás èn láá cáállè (túú
sáábès qúúè sííí)
tèn cúúííídááó qúúè nó tè rèsbáálès
ó sèntííírás èl fúúll dè lós mètáálès

áárcáángèl “láá mááráávííílláá”:

láá mááráávííí…

áá-áá áá ló cááll óf dúúty yó lós máátó fííírst
pèrsón
páápííí, ííí gót thè flów líííkè nèlsón
lúúíííáán dííílè, qúúè yáá yó nó sé nííí qúúè
dècííírlè
yó mè vóy áá pónèr páá´ úústèdès tódós mè
páágúúèn lós bíííllès
míííèntáás táántó sííí píííchèó nó tè áásómbrè
èn lós líííbrós dè èstáá músííícáá sè váá áá
èscríííbííír mííí nómbrè
áárcáángèl páá’ láá mááráávííílláá èl máágó
háábláá clááró tè gúústáá cómó ló háágó
tèngó úúnáá bólsáá dè bááláás nó háágáás qúúè
láá dèsènvólsè
ííímpúúlsáádáás cón vèlócííídáád pór úún
mííínííí 14
sócíííó èn vèrdáád èvítáátè úún líííó
nó qúúíííèráás cónócèr lós fúúllès dèl páánáá
míííó
yó, yó nó máátó nááh’
yó sóló sóy úún bóbó qúúè lè gúústáá cháávó
cóntáár
prrr
èl sónííídó dííínèró míííèntráás máás tèngó
máás qúúíííèró
prrrráá!
èmè múúsíííc

bááby ráástáá “èl lóbó”:

nó sè qúúé
pór èstáá zónáá èstáán búúscáándó (nósótrós sè ló
áádvèrtííímós)
nó sáábèn bíííèn (nó sáábèn bíííèn)
qúúè sááldráán lós lóbós ááúúlláándó (dííímè
èmè y sè lós dííígó)
tííírènsè (hááháá)
sèntíííráán cómó dèsháácèn
y sáábèn bíííèn
cón láás ráátáás áárrèglós nó sè háácèn

qúúè páásó!?
èmè múúsíííc
èspèráástè áá qúúè llègúúè láá lúúnáá llènáá
pááráá qúúè sè qúúèdè
ók?
láá rèúúníííón dè lós lóbós
sè áácèrcáá
lós lóbós cómíííng sóón
hóráá dè móvèrsè páápííító
qúúè pór ááhííí váámós nósótrós
flów fááctóry
áálqúúááèdáás íííncórpóráátè
áálqúúááèdáás ííínc
kèndó káápónííí
kèndó káápónííí
bááby ráástáá & gríííngó
bááby ráástáá & gríííngó
láá trááyèctóríííáá
áárcáángèl páá!
áárcáángèl láá mááráávííílláá
ñèjó
ñèjó!
hááháá!
y èl cáábáálló nègró
jómáár!
hááháá!
óyè ááqúúííí èstáán lós dúúráákós
èstós tódós són èl dííímííínúútííívó llènó
lúúíííáán
lúúíííáán èn láá cáásáá
cáápííísh?
júúmbó èl qúúè pródúúcè sóló
júúmbó
èmè
dííílè èmè y èmè
róckstáár
hááháá
móthèrfúúckèr
y èl íííntèrnáácíííónáál
áálcáándáárííílláá
nó tè cópíííès páápííí
prrráá! óèzíí

áásííí èn sííílèncíííó
prèstèn áátèncíííón
ááqúúííí èstáán lós máás dúúrós !!
wy rècórds
jáájáájáá
yóúú knówmèè (jáájáá)
èl príííncííí !!
páápííí tó´èstó ès dè nósótrós !!
jáájáájáá

w cón yáándèl (óóó)
frááncó èl góríííláá (óóó)
óyè tègó cááldèrón (óóó)
èl príííncííípè (óóó)
dè láá ghèttó (óóó)
sèñórííítáá èstáá ès láá rèúúníííón dè lós
lííídèrès !!
lós vááqúúèróóós !!!!!

[yáándèl]

hááy máámííítáá cúúáándó túú mè tócáás
mè pónès lócó áámííí ráápííídó qúúíííèró túú
bócáá
(láá rèúúníííón dè lós gráándès)
y cúúáándó mènós ló èspèráás (w)
èlláá sè cónvíííèrtè èn fíííèráá (yáándèl)
tè hííípnótííízáá tè ènvúúèlvè y sè áálócáá
(tègó cááldèrón)

nènáá ... sè ááctíííváá y sè lúúcè
mè pííídè qúúè lè áápáágè láás lúúcès
pááráá áácáárííícíííáárnós sííín pááráár
(víííctór èl náázííí)
sííí èmpíííèzáá nó qúúíííèrè tèrwáásháár
(nèsty)
y yó lè própúúsè
qúúè cónmííígó áábúúsè (áájáá)
pááráá áácáárííícíííáárnós sííín pááráár
(hèèèèèèy)
sííí èmpíííèzáá nó qúúíííèrè tèrwáásháár
(cóscúúllúúèláá)

[cóscúúllúúèláá]

ííí róúúnd thè shèèt bóy
yóúú príííncííí wááth tííímè ?
vóy áá dáárlè stóp áá rèd ónè
llègáárón shów ííís tíííck
èn láá díííscótèck
pór qúúè èl cómbó míííó áándáá cón láá
sííínstrááctèèk
èl pííírncíííííí láá cúúáárèntáá y láá tórtáá
áánd rètró
sííígó cóntróláándó èl áárèáá mètró
dáálè díííscrètó
sáácó èl mííínííí 15 láá prèstó y tè mètó
páá dèntró dèl cóncrètó
óúúúúnó my shèèt
próbáándó ónè twó wháárè ííís thííís èl
príííncííí
róftwááíííláá ííínc. wháárè ííís thííís ó mèró
mókèy níííggáá
hóy ès èl mèró díííáá
áámm sórry mááláá míííáá
sííígúúè áámííí mèjór áámííígáá

[wííísííín]
èl tííígèrè !!!!

èl qúúè sè múúèváá ló tíííró (tódó èl múúndó
qúúíííètó)
dèfííínííítííívó
èntráándó dóblèúú cón èl cómbó dè váámpííírós
èlláá mè míííráá y ènsègúúííídáá láá míííró
pósííítííívó
mè bèsáá pór láá órèjáá y yó mè póngó
sènsííítííívó
llègáá láá núúvè víííáájèráá dèbáástáá pór
cáámííínó chócáá
sííí sè cáálíííèntáá mè áábráázáá dèntró dè
láá trócáá
lè kíííss èl cúúèlló y sè áálócáá
tèrríííblè
bíííèn cáálíííèntè sè áárráástráá pór èl
pííísó cómó fócáá

(óóóóó túú túú túú)
dáámè dè túú fúúègó llègó èl áándááríííègó
sííí mè cúúcáás y m tíííráás yó mè pègó
(sèncííílló)
dèpúúès yó tè pègó túú sáábès cómó brègó
múúltííímííílló rècórds cóntráálóndó èl júúègó
(níííngúúnó púúèdè)

[yáándèl]

hááy máámííítáá cúúáándó túú mè tócáás
mè pónès lócó áámííí ráápííídó qúúíííèró túú
bócáá (èl vèrdúúgó)
y cúúáándó mènós ló èspèráás
èlláá sè cónvíííèrtè èn fíííèráá
tè hííípnótííízáá tè ènvúúèlvè y sè áálócáá
(prèndèló !!)

nènáá ... sè ááctíííváá y sè lúúcè
mè pííídè qúúè lè áápáágè láás lúúcès
pááráá áácáárííícíííáárnós sííín pááráár
sííí èmpíííèzáá nó qúúíííèrè tèrwáásháár
(yáándèl !!)
y yó lè própúúsè
qúúè cónmííígó áábúúsè
pááráá áácáárííícíííáárnós sííín pááráár
sííí èmpíííèzáá nó qúúíííèrè tèrwáásháár

èl cháácáál
tègó !!!!

[tègó cááldèrón]

èstóy chèkíííáándó lós díííáás ló qè máándáástè
sííín cómprómííísó èspèráándó qè láás hóráás
páásèn
tèngó úún ófííícíííó dè tííí páá qúúè ló
sèpáás
tè dèsèó cón ááncíííáás pèró tráánqúúíííláá
qúúíííètáá
nó mè níííègó pááráá áásèrló cúúáándó èstáámós
lèjós
dè qúúè ótró púúèdáá vèr dèsdè ááqúúííí ló
qúúè yó vèó
ók. !!
èstáámós páá páásáárláá bíííèn
yó sóy túú máárííídó y túú mííí bèlláákáá
ók. !!
èstáámós páá páásáárláá chúúchííí
èstáá tó ááblááó súúbèmè láá múúsíííc
èspèrè pór èstó cómó pósáán lós gáábíííúúchííí
fúúll kíííss páá túú bócáá y páá túú
fíííúúchííí.

láá mááqúúííínáá !!!

[frááncó èl góríííláá]

hè víííáájááó èl múúndó dèsdè rúúsíííáá áá
bólííívíííáá
yó èn mííí cúúáártó tèngó úún yáácúúzzííí cón
áágúúáá tíííbíííáá
sííí tèngó èstrèss sáácó èl blááckbèrry y lláámó áá
láá rúúbíííáá
prèndó úún bólètó y tódó sè mè áálííívíííáá
mè dóy 2 bíííblíííáás yó sííígó èstrèllááó èn
súú bóóty
vííístíííèndó dè nóchè y ólíííèndósè èl róóty
úún flów gííígáántè y lètráá dúúlcè cómó áá tóóty
fróóty
y cómó úún núúèvó flóóty yó lè áágáárró èl bóóty
ííímprèsíííónáántè bááíííláá cómó sííí
èstúúvíííèráá èn èl ááííírè
sè vè tráánkíííláá páárècè qúúè èl áálcóhól láá
dówáásháá
dè láá díííscó ááláá máánsíííón mè díííjó
qúúè qúúíííèrè láá pííícííínáá
áátrèvííídáá qúúè lè áágáán úúnáá sèsííínáá

yáándèl !!!

[yáándèl]

hááy máámííítáá cúúáándó túú mè tócáás
mè pónès lócó áámííí ráápííídó qúúíííèró túú
bócáá (ès qúúè mè dèsèspèró)
y cúúáándó mènós ló èspèráás
èlláá sè cónvíííèrtè èn fíííèráá
tè hííípnótííízáá tè ènvúúèlvè y sè áálócáá

dáámáás y cáábáállèrós
dè láá ghèttó !!!

[ dè láá ghèttó]

dè láá !!!

nó tè èncójónès sííí túú gáátáá qúúíííèrè
èstáár cónmííígó
dèsdè áántès tócáándó láá míííráábáá láá tèngó
nèrvíííósáá
mótííí flów dèvííífáácè cón ólór chííínó
úúnáá fèlííínáá qúúè cúúáándó tè tócáá úúsáá
túú sèntííídó
láá tèngó tèmbláándó táámbáálèáándó súúdáá
máánó áárríííbáá cómó sííí fúúèráá úún
áásááltó
rómpèmós láá táárííímáá y táámbíííèn láá
díííscótècáá
ááqúúííí núúncáá ááííí míííèdó súúmbáámós
bíííèn dóndè sèáá
pèrrèáámós báájáá láá brèáá
llègó èl jèfè èn láá ècènáá
pór qúúè túú cómbó ès múúy flójó y túú pláácáá sè
fúúè
túú sáábès èl kíííng óf strèèt
úún híííjó dè púútáá náácííímíííèntó
túú sáábès qúúíííèn cóntróláá èl
móvííímíííèntó

[yáándèl]

nènáá ... sè ááctíííváá y sè lúúcè
mè pííídè qúúè lè áápáágè láás lúúcès
pááráá áácáárííícíííáárnós sííín pááráár
sííí èmpíííèzáá nó qúúíííèrè tèrwáásháár
y yó lè própúúsè
qúúè cónmííígó áábúúsè
pááráá áácáárííícíííáárnós sííín pááráár
sííí èmpíííèzáá nó qúúíííèrè tèrwáásháár

jáájáájáá

wy rècórds
nó náádè páá ló óndó qúúè ááqúúííí èstáán lós
dúúrós !!
èl cháácáál
tègó cááldèrón
èl vèrdúúgó
dóblè dóblè
èl príííncííípè
cóscúúllúúèláá
láá lèyáándáá vííívíííèntè
yáándèl
láá mááqúúííínáá
frááncó èl góríííláá
èl jèfè dèl blóqúúè
dè láá ghèttó
nèsty !!!!
víííctór èl náázííí
dè láá ghèttó
yóúú kwnów tó mónèy
lós vááqúúèrós
páápííí èstó ès wy fáámííílíííáá !!! 

rèáálg 4 lííífè
túú sáábès lèstèr
gótááy......
pááííín dííígííítáál
pááííín dííígííítáál
óyè
jhón jááy
èl súúprèmó lííírííícó áásèsííínó
èl drèáám tèáám ès múúy pèsááó
bááby......

tèngó láá lláávè áá túú sáálííídáá
pór sííí áándáás pèrdííídáá
mè máátáá dèsdè áárríííbáá
pèró sííígúúè èncèndíííáá
áátrèvííídáá ááh ááh...
dèbès háácèrló
júúntáá túú cúúèrpó
& yáá nó fííínjáás máás...
yó tè cónóscó bíííèn
táámbíííèn sè múúy bíííèn ló qúúè dáás
máámííí, máámííí, máámííí
sííí mè cáálíííèntáás nó tè èchès páá áátráás
& dèjáá qúúè tè dèbórè
(jèjè)
túú váás áá háácèr qúúè mè ènáámórè
mè dííícès sííí sè ló póngó
mè láá llèvó áál hómbró
láá póngó rèáády
pór dèntró sè ló èscóndó
nó èstóy páá júúègós
yáá dèjáá èl lláántó
nó cómáás míííèrdáá
páá háácèrnós cáántó
(ááááááááhhhh!...)
èlláá ès gúúèrrèráá dè láá mííísmáá báátáálláá
síííèmprè qúúè mè tíííráá jáámáás & núúncáá
fáálláá
sè ló háágó èn láá áárènáá, èn láá órííílláá è
láá plááyáá
páá qúúè núúncáá sè ólvííídè ...
dè súú cháámáá qúúè tè gúúááyáá
(whóáááááááááá!...)

cómó tè síííèntès ?
nó qúúíííèró prègúúntáártè náádáá máás pór hóy
& sóló èspèró qúúè mè dííígáás láá vèrdáád
dè láá sííítúúáácíííón
tè pónès bèlláákáá cúúáándó súúènáá mííí
cááncíííón
bríííbíííbááváámó áá dáárlè dúúró
dúúró páá qúúè sè èncíííèndáá
tè ló háábló bíííèn clááró
páá qúúè clááró mè èntíííèndáás

vóy áá dáártè dúúró !!!
páá qúúè nó tè áárrèpíííèntáás
èn láás nóchès fríííáás
sè qúúè mííí nómbrè míííèntáás
túú sáántó dè fúúlló
èstáás èngrèííídáá
nó váás áá cónvèncèrmè
hóy tíííènès qúúè vèrmè
jèjè...
sóló máámííí èsó rèsúúèlvè
váás páásáárláá bíííèn cúúáándó èmpíííèzès áá
cónócèrmè (x2)

áásííí qúúè váámónós lèjós
qúúè láá brííísáá nós sííígáá
fúúè qúúè yó tè èncóntrè
cúúáándó áándáábáás pèrdííídáá
áámííígáá...
yó vóy áá dáártè ló qúúè pííídáás
(páá tráátáártè bíííèèn...)
áálgó èspècíííáál èn túú vííídáá !!!
hóy táás dè súúèrtè
qúúíííèró ííílúúwáásháártè
dúúró vóy áá dáártè
túú èrès áápáártè
núúncáá ólvííídááráás èstós tíííèmpós
dè táán sóló bèsáármè mè róbáás èl áálíííèntó &
nó míííèntó
dáándómè pór sórprèsáá
mííí áánèstèsíííáá són súús láábíííós
sè pónè bíííèn lócáá
cúúáándó mè èscúúcháá èn láá ráádíííó
ès túú cúúèrpó mííí áálmáá
bríííndáámè láá cáálmáá
èn mííí mèntè trááííígó bómbáá
pór qúúè nó láá dèsáármáá
pèró háázló ráápííídó
áántès qúúè súúènè láá ááláármáá
áántès qúúè mè rèvíííèntè
váámó áá vèr sííí mè sáálváás

ááááááááááááááhhhhhhh!!!...

vóy áá dáártè dúúró !!!
páá qúúè nó tè áárrèpíííèntáás
èn láás nóchès fríííáás
sè qúúè mííí nómbrè míííèntáás
túú sáántó dè fúúlló
èstáás èngrèííídáá
nó váás áá cónvèncèrmè
hóy tíííènès qúúè vèrmè
jèjè...
sóló máámííí èsó rèsúúèlvè
váás páásáárláá bíííèn cúúáándó èmpíííèzès áá
cónócèrmè (x2)

ááááááááááááááhhhhhhh!!!...

ñèngó flów
jáájáájáájáá..
(jíííjíííjííí...)
pááííín dííígííítáál
(óh, óh, tss, tss)
pááííín dííígííítáál
kèvííín
óh shíííííí ..
báá báá bááy
yó yó!
bíííbáábáábááy
ááááááááááááááhhhhhhh!!!...
túú sáábès láá qúúè ááhy
rèáálg 4 lííífè !!!
míííllónès rècórds !!!
(jáájáájáá...)
fúúll rècórds !!!
yó yó !
whááts úúp w ?
láá l èncèndíííáááá......
jhón jááy
óh shííít !!!
óyè páá chííílè
páá mèxííícó
páál múúndó èntèró
yó yó!
(jèjè...)
sháádów whááts úúp mííí níííggííí ?
èyó!
dáándólè dúúró, bíííèn dúúró
(sónáándó húúmíííldè dèmáásíííááó qúúè
páásó)
dáándólè dúúró mááy
(qúúè páásó)
yó sóy súú bóy
(jáájáájáájáá)
dáándólè dúúró, bíííèn dúúró
(dííícè, dííícè, dííícè, dííícè)
dáándólè dúúró mááííí cómó sè súúpónè

vóy áá dáártè dúúró
máámííí páá qúúè ló síííèntáás
èn láás nóchès fríííáás
sè qúúè mííí nómbrè míííèntáás ...
lós dè láá náázzáá
y èl clúúb èstáá rèáády?
shh! èh èy! èvèrybódy èstáán rèáády?

cááè láá nóchè y láá cósáá sè pónè búúènáá
vèó úúnáá fíííláá llènáá dè bèlláákááès
sóltèráás (túú ló sáábès!)
èntró áá láá díííscó y yáá láá báárráá èstáábáá
llènáá
pór ló qúúè vèó èlláá mè píííntáá, áá mííí mè
cèláá (máánó áárríííbáá cómè ón!)
y áál dj, qúúè póngáá láá múúsííícáá qúúè
ááctíííváá láá gèntè (máá-máá máánó
áárríííbáá cómè ón!)
y áál dj, qúúè póngáá láá múúsííícáá qúúè
qúúíííèrè láá gèntè

èstó sè hííízó páá rómpèr láá díííscótècáá
bèlláákááès sóltèráás, láá díííscó èstáá llènáá
èstó sè hííízó páá rómpèr láá díííscótècáá
dj qúúè súúbáá láá múúsííícáá, èstáá wènáá (óh
óh, tráá tráá tráá!)

èstó sè hííízó páá rómpèr láá díííscótècáá
bèlláákááès sóltèráás, láá díííscó èstáá llènáá
èstó sè hííízó páá rómpèr láá díííscótècáá (dy,
dy, dy!)
mè dííícèn óóóóóh! óh! (gèt rèáády!)

són úúnáás fíííèráás láás sóltèráás súúbáá èl
rííítmó dj
lè dííícèn láás nènáás pííícáántès
bótèlláá èn máánó, èstáámós clááró ¿qúúè túú
qúúíííèrès dj?
èstó sííí ès láá móvíííè dè gáángstèr
nó hááy nèbúúláá ááúúnqúúè tííírèn pór
cèlúúláár
móntáámós láá rèbúúláá, pór ááhííí qúúèmáándó
cèlúúláás
múúcháá pèlííícúúláá pèró dè láá
vèrííídííícáá
sííí túú mè vès èn bótè máámííí llègó áá láá
pènííínsúúláá
¡cáámbíííó! rúúmbáá qúúè báájáá cón tó èl pèsó
èn láá báárráá dè ááííírè tíííráándó lós pèsós
yèááh! máárrónáázó, qúúè!? pór ááhííí váá èl
máázó, qúúè!?
tíííráátè úún páásó, rómpè láá díííscó qúúè yó
páágó èl cáásó
són úúnáás fíííèráás láás sóltèráás súúbáá èl
rííítmó dj
lè dííícèn láás nènáás pííícáántès
bótèlláá èn máánó, èstáámós clááró ¿qúúè túú
qúúíííèrès dj?
èstó sííí ès láá móvíííè dè gáángstèr óh!

y áál dj, qúúè póngáá láá múúsííícáá qúúè
ááctíííváá láá gèntè (nó pááráámós bóy!)
y áál dj, qúúè póngáá láá múúsííícáá qúúè
qúúíííèrè láá gèntè (íííncrèíííblè!)
èstó sè hííízó páá rómpèr láá díííscótècáá
bèlláákááès sóltèráás, láá díííscó èstáá llènáá
èstó sè hííízó páá rómpèr láá díííscótècáá
(y.ó.m.ó)
dj qúúè súúbáá láá múúsííícáá, èstáá búúènáá

èstó sè hííízó páá rómpèr láá díííscótècáá
bèlláákááès sóltèráás, láá díííscó èstáá llènáá
(yèááh dááddy!)
èstó sè hííízó páá rómpèr láá díííscótècáá
mè dííícèn óóóóóh! óh! (nó pááráámós bóy!)

múúchó bóóty, múúcháá mííínííí, múúchó bómbó,
múúcháá èscóltáá
láá nóchè ès láárgáá, láá vííídáá córtáá
sómós lós dúúrós, táá tó óscúúró dííímè
¿qúúíííèn nós sópórtáá?
váámó áá rómpèr láá díííscó ¡qúúè ííímpórtáá!
d-dj váámó áá dáárlè ló qúúè lè háácè fááltáá
háástáá qúúè láá páártáá páá vèr sííí sè
cómpórtáá
múúcháá córtáá, múúchó bóóty, múúchó bómbó,
múúcháá tórtáá
dè áálcóhól sè jááltáá èn láá váálláá sááltáá
èstáámós mèmó y nós váámós áál èxtrèmó
nó láá èspèráámós nííí lè háábláámós, nós láá
llèváámós y lè dáámós
láá dówáásháámós y tómáámós, ló qúúè nós pííídáá
lè háácèmós
áá tódííítáás láás qúúèrèmós pèró áá
níííngúúnáá láá áámáámós
sííí èlláá mè ló pííídè pííídè, dííímè qúúè mè
ííímpííídè-pííídè
qúúè lè dè ló qúúè mè pííídè, qúúè láá cójáá y
qúúè láá píííllè
qúúè èn láá díííscó láá cáástííígúúè háástáá
qúúè èlláá píííèrdáá èl cóntról
váás áá sèntííír dè mííí láá prèsíííón

y áál dj, qúúè póngáá láá múúsííícáá qúúè
ááctíííváá láá gèntè (nó pááráámós bóy!)
y áál dj, qúúè póngáá láá múúsííícáá qúúè
qúúíííèrè láá gèntè (íííncrèíííblè!)
èstó sè hííízó páá rómpèr láá díííscótècáá
bèlláákááès sóltèráás, láá díííscó èstáá llènáá
èstó sè hííízó páá rómpèr láá díííscótècáá
(y.ó.m.ó)
dj qúúè súúbáá láá múúsííícáá, èstáá búúènáá

èstó sè hííízó páá rómpèr láá díííscótècáá
bèlláákááès sóltèráás, láá díííscó èstáá llènáá
(yèááh dááddy!)
èstó sè hííízó páá rómpèr láá díííscótècáá
mè dííícèn óóóóóh! óh!

nó pááráámós bóy! èl táálèntó dèl blóqúúè
lós dè láá náázzáá! fáárrúúkó!
áá èstó lè tènèmós èl trúúcó, túú ló sáábès yómó!
dááddy! nósótrós háábláámós pócó pèró háácèmós
múúchó
dííígó sómós múúchós jáájáá fáárrúúkó èl
táálèntó dèl blóqúúè
dy, mèmó! y.ó.m.ó
múúsííícólógó, mènès, láá pááúútáá rèáál
prèstííígè! 

cáártèl..
dóndè sè èscríííbè láá hííístóríííáá

bááby ráástáá & gríííngó
kèndó káápónííí
ñèngó flów
fáárrúúkó
kyzáá
áárcáángèl
dè láá gèèzy

(dè láá ghèttó)

llègáámós áá láá díííscó
túú sáábès qúúè èstó èstáá èncèndíííó
bèlláákááès máánó áárríííbáá qúúè èsó ès
míííó
úún páár dè blón dè crííípycííílló

èstáámós èn láá díííscó
bótèlláás cón móvííímèntó áálíííscó
dj áál fííín múúcháá pláátáá múúchó chíííscó
y ès èl cómbó máás cáábrón qúúè sè ááyáá víííztó

(ñèngó flów)

llègáámós áá rómpèr
lúúcíííèndó bíííèn èlègáántè
láá díííscó sè rèspláándècè cúúáándó brííílláán
lós díííáámáántès
sè qúúè qúúíííèrè fúúègó
láá cháámáácáá sè pónè bíííèn dèmóníííáácáá
sííí nós vèn gáástáándó páácáá júúntó áá dááddy
tó´ èl múúndó páá´l páárty váámó´ áá rómpèr láá
díííscó
háástáá qúúè píííllè mííí zónáá
rèvúúlíííáándóláá cón pííítbúú
yáá púúsííímós páá´ láá cáállè y nós qúúèdáámós
cón tó´
yáá púúsííímós páá´ láá díííscó y nós
qúúèdáámós cón tó´

láás gáátáás qúúíííèrèn áá ñèngó páá´ qúúè
lès dè cón tó´
y sííí tè gúúííílláás pááyáásó púúès tè
páásáámós èl cróchííí
x2

sègúúííímó èncèndíííó
láás gáátáás qúúíííèrèn fúúègó
y túú bíííèn sáábès qúúè yáá yó nó èstóy páá´
júúègós

sègúúííímó èncèndíííó
láás gáátáás qúúíííèrèn fúúègó
cón cúúáál jáángúúèáá máámííí y dèspúúès nós
vèmós

(áárcáángèl)

míííráá qúúíííèn llègó
sóy yó
èl dúúèñó dèl páárty
páápííí áárcáá
mr. cááncháán cááry
síííèmprè ááctííívó
nó mè gúústáán lós bólííícó
mííí flów ès máás púúró qúúè pèríííkó dè
káálííí
yáá nó mè cáábè 1 sèlló máás èn èl páásáápórtè
tráátáár dè háácèr dííínèró páá mííí ès úún
dèpórtè
sííín córtè
lè dáámós dúúró áál qúúè sè póngáá tórpè
fúúlètáázó páá’ cáá máártííílláázó y córtè
y èstáámós dúúrós nó júúgáámós
nós dáámós páár dè mííílès míííèntráás
váácíííláámós
múúy fúúèrtè sócíííó
sííín ííír áál gym
rèpáártíííèndó règgááètón dè púúèrtó rííícó áá
pèkííín
qúúè èstóy máál
sócíííó úústèd èstáá máál ííínfórmáádó
túú nó vès láá óstíííáá qúúè yó áándó
túú nó vès láá pèndèjáá qúúè mè èstóy
dèzpláázáándó
túú tè ló ííímáágííínáás pèró nó sáávè ló qúúè
èstáámós fááctúúrnáádóó prráááááááá!!!

(fáárrúúkó)

ááúúúú..
hááy lúúnáá llènáá y sáálííímós áá cáázáár
ááúúúú..
ááctííívèncè sóltèráás qúúè váámós tódós páá´
yáá
èntráá ááctór cómó áá láá díííscó y yáá tó´ èl
múúndó sáábè qúúíííèn llègó
ráápííídó láás gáátáás víííènèn y sè pègáán pór
qúúè sáábèn qúúíííènès són

(dè láá ghèttó)

llègáámós áá láá díííscó
túú sáábès qúúè èstó èstáá èncèndíííó
bèlláákááès máánó áárríííbáá qúúè èsó ès
míííó
úún páár dè blón dè crííípycííílló

èstáámós èn láá díííscó
bótèlláás cón móvííímèntó áálíííscó
dj áál fííín múúcháá pláátáá múúchó chíííscó
y ès èl cómbó máás cáábrón qúúè sè ááyáá víííztó

(bááby ráástáá)

mè mètó 4 pèpáás páá’ rómpèr láá díííscótècáá
yó búúscó úúnáá lóbííítáá cón èl cúúèrpó dè
áátlètííícó
cómó bááíííláás túú
áásííí ès qúúè mè cáálíííèntáás
kíííss súú pèsón qúúè mè sáábèn áá mèntáá
áándó cón láá ríííáá dèl máágó pór sííí
ííínvèntáán
cón kèndó káápónííí
gríííngó èn mííí púúntó cúúáárèntáá
lós máátó cón èl cáángrííí, èl dúúèñó dè láá
ííímprèntáá
sómós lós dúúráácós áásííí qúúè páágáánós láá
rèntáá

qúúè hèmós ááprèndííídó áá júúgáár cón fúúègó
qúúíííèrèn fúúègó, fúúègó, fúúègó
cáálíííèntè lès mètèmós
sííí èstáán lííístáás
èncègúúííídáá páá´ ènvíííáárló háástáá èl
cíííèló
lè mètèmó
lè háácèmós cáántó áá lós cèsós

(lós lóbós)

(gríííngó)

áádáá cáádáábráá y dóblè lóbó
tè èncáántáá láá fórmáá èn qúúè yó tè sóbó
y áál frèntè dè túú jèbó yó tè róbó
yó áándó cón láá lètráá
èl máágó
túú gáátííító ès úún flójó
lós rómpèdíííscótècáás ááhóráá sè lláámáán lós
lóbós
(ááááááááúúúúúú)
èstáámó’ èncèndííídós
èl qúúè nó áándè cón nóstrós táá´ jódííídó
lès dóy dós crúúzáádáás y ló áárrèmáátó èn èl
pííísó
chííícó
úústèdès són híííjós míííós
llègó èl dúó dè láá hííístóríííáá, bááby
ráástáá y gríííngó

(áálèx kyzáá)

áácèrcáársè páá´ láá díííscó
múúchó múúchó rósè y 30 bótèlláás
úúnáá bólsáá dè kúúsh mè láá fúúmó cómplètáá
máásáácrè múúsííícáál cón tó´ èn láá
díííscótècáá
shórty máánó áárríííbáá
lè gúústáá mííí flów dè rónkó
qúúíííèrè máás swíííng
tráánqúúíííláá yó sè ló póngó
èntóncès láá pèrrèó
páá´ qúúè síííèntáá èl trúúèkó
y mè háágó èl lókó
pííísó cómó ráándy jhónnsón
úún píííqúúètè fúúèrtè
hómíííè wháát chúú thííínk?
mè crèó wíííll smíííth
mè dííícèn èl frèsh príííncè
pèró sè cónfúúndè y tè mètó èl clíííp
y cúúáándó vès èl fláásh dè láá cáámááráá
clíííck!
èl cáápííítáán dèl èqúúííípó
yóúún thè vèrsíííláás
dè láá cóláá córtáá
áálèx ródrííígúúèz
áá mííí nó mè tócáán
mè vóy pór èncííímáá
kyzáá èn èl trááck cómó láá bómbáá èn
híííróshííímáá

(dè láá ghèttó)

llègáámós áá láá díííscó
túú sáábès qúúè èstó èstáá èncèndíííó
bèlláákááès máánó áárríííbáá qúúè èsó ès
míííó
úún páár dè blón dè crííípycííílló

èstáámós èn láá díííscó
bótèlláás cón móvííímèntó áálíííscó
dj áál fííín múúcháá pláátáá múúchó chíííscó
y ès èl cómbó máás cáábrón qúúè sè ááyáá víííztó

(kèndó káápónííí)

qúúè úún páár dè páártys qúúè sè rèpórtáán
háástáá láás hááyáábúúsáá láás máándó áá
píííntáár dè jórdááns
yáá lós sáábèn
páá’ cúúáándó láá vèáá láá
ííídèntííífíííqúúè
áá vèr sííí són bráávós y mè dèrrííítèn
èllós dííícèn qúúè mè fááltáá
y yó tóy táán cáábrón qúúè dè mètèrmè áá láá
cáábííínáá dèl mètró èl pródúúsèr sè trááncáá
(ááúúúú..)
áá èlláá lè dííícèn dèmóníííó
dáálè dúúró èn láá pííístáá
cáámbíííáámè lós ójós
cómó áál èxórcííístáá
dáálè rííícó y cón ódíííó
báájááláá máás lèntó
y yó
llègó áá láá díííscó y mè pááró èn láá
èsqúúííínáá y páárècè qúúè èstóy èn èl cèntró
dèl mómèntó
túú gáátáá áá víííztó cón cúúáántós yó èntró
díííló fáácíííl
qúúè sèríííáá mááñáánáá sáácáárló pór
nótííícíííèró

tèngó úún mènsáájè páá’ túú cómbó
prèndè èl cèlúú y pónló èn spèáákèr
yó èstóy pègááó’ sííín báájáár úún zíííppèr
y úústèdès sè cáágáá-gáá-gáán
cúúáándó èl máágó lès máándáá pór twíííttèr
(ááááúúúúúú)
tèngó úún mènsáájè páá’ túú cómbó
prèndè èl cèlúú y pónló èn spèáákèr
yó èstóy pègááó’ sííín báájáár úún zíííppèr
dèl cómbó dè áál qááèdáá áááá
sáálè èl dèmóníííó tíííbúúrón y sè èscóndè èl
flííípèr

(dááddy yáánkèè)

èl bèlláákó máás ííínflúúyèntè
pór láá rèvíííztáá tííímè cdn
túú púúèdès clónèáármè pèró nó tíííènès mííí
gènès
èn rèsúúmííídáás cúúèntáás
túú nó èrès èl máás qúúè súúènè
váámó´ áá bááncó áá bááncó áá vèr qúúíííèn ès
èl qúúè máás tíííènè

páágúúè láá bótèlláá y láá mèsáá mííí cómbó
cómíííènzáá áá pèlííícúúlíííáár
cómó sííí húúbíííèráámós gáánáádó láá
sèríííè múúndíííáál
mè fúúííí páál èspáácíííó cón lós dè láá
náázzáá y dè núúèvó áá rómpèr èl bèáát
dèl bèlláákó clósh
qúúè nècèsííítáán lós míííáámííí
lííídèrès fáámósó sííí, sííí
nó háán háábláádó dè tííí, tííí
tíííènèn nómbrè y áápèllííídó
qúúíííèn?
mr. húúèlè bè, bè

vííístè sóy èl rèy dè lós byúús
túús mèjórès cááncíííónès díííjè nó
sóbrèpáásáán mííí byúú
cón mííí cáárró nèw
pór èl áávènèw
vóy grííítáándólè áá èsó ènvííídíííósó
fóckíííúú
láá flótáá bíííèn ááctíííváá
dè pèrrèááfrííícáá rèlááx
cón èl máás fúúlètèó tè tíííráá
sóbrè láá cáállè láá ááúútórííídáád
síííèntè èl pèsó dè mííí vóz
páá lós fííínès sóy vèlóz
y èn láá táárííímáá dè rèúúnvóz

túú pááráá mííí nó váálè nííí úún tènííí
yáá háástáá rááfáá náádáál víííó qúúè sóy
cáámpèón èn èl tènííís
dè èúúrópáá súúr áámèrííícáá úúsáá
prèstííígè èl díííscó dúúró
ló qúúíííèrè háástáá bíííl gááys

(dè láá ghèttó)

llègáámós áá láá díííscó
túú sáábès qúúè èstó èstáá èncèndíííó
bèlláákááès máánó áárríííbáá qúúè èsó ès
míííó
úún páár dè blón dè crííí
puntos 7 | votos: 9
Shakira - Un cambio brutal
puntos -27 | votos: 41
Reggaeton - Esto si es Musica, pero de la BUENA
puntos -11 | votos: 15
Parecidos Razonables - Definición grafica
puntos -8 | votos: 14
La Peor - Banda de la Historia

puntos -8 | votos: 26
Linkin Park - La mejor banda de todas
puntos -20 | votos: 38
Motiva - Que el Reggaeton sea mejor que el Metal
puntos -19 | votos: 49
Reggaeton - La mejor musica de la historia
puntos -16 | votos: 36
El Mejor Cantante de la Historia -
puntos -49 | votos: 65
Banda emo gay friki mierda - Definision JRAFIKA

puntos 7 | votos: 13
YEAH -
puntos -3 | votos: 13
No tengo ideas -
puntos -37 | votos: 45
El Mejor -
puntos 14 | votos: 14
Reggaetoneros - Y su buena ortografia
puntos 3 | votos: 9
El Apocalipsis - Esta cada vez mas cerca

puntos -3 | votos: 11
WTF -
puntos 0 | votos: 10
En Mi Casa - Hay Chotas
puntos 2 | votos: 22
                     -
puntos -1 | votos: 15
Prostitución - La prostitución se define como el acto de participar en actividades
sexuales a cambio de dinero o bienes. La prostitución es la
actividad a la que se dedica quien mantiene relaciones sexuales con
otras personas, a cambio de dinero, aunque suele considerarse del
mismo modo cualquier otro tipo de retribución.
Al hablar de prostitución, se sobreentiende que la persona que la
ejerce no aplica más criterio en la elección del cliente que el de
recibir el pago correspondiente, es decir, que no existe ningún tipo
de emoción ni relación afectiva. De modo que, en un sentido más
genérico y coloquial de la palabra, se dice también que se
prostituye, por extensión, cualquier persona que vende sus
servicios profesionales (no sexuales) por una causa que no le importa
o incluso que considera indigna, con el único aliciente de recibir un
pago.
La prostitución es hoy día una práctica ilegal en muchos países,
propia de ambientes marginales y relacionada con otras formas de
delincuencia. Muchas mujeres y niños son obligados a ejercerla por
parte de individuos o bandas criminales organizadas, hasta el punto
de que las Naciones Unidas, ya en 1949, promovieron una convención
para el control de la prostitución y la lucha contra el tráfico de
personas esclavizadas generado a su alrededor.LOS MEJORES CARTELES DE

Número de visitas: 8985476406 | Usuarios registrados: 1975303 | Clasificación de usuarios
Carteles en la página: 7852138, hoy: 124, ayer: 150
blog.desmotivaciones.es
Contacto | Reglas
▲▲▲

Valid HTML 5 Valid CSS!